Bacaan Tata Cara Sholat Jenazah Muslim

30 April 2020 by no comments Posted in artikel

Tata Cara Bacaan Sholat Jenazah Muslim

Rukun Salat Jenazah

 1. Niat
 2. Empat kali takbir
 3. Berdiri bagi yang mampu
 4. Membaca Al-Fatihah
 5. Membaca shalawat Nabi Muhammad setelah takbir kedua
 6. Doa terhadap jenazah setelah takbir ketiga
 7. Salam

Salat Jenazah tidak dilakukan dengan rukuk dan sujud, serta tidak adanya adzan dan iqamah. Dalam sebuah hadis, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam MusliM, Rasulullah SAW bersabda :

“Barangsiapa yang menyaksikan jenazah sampai ia menyolatkannya, maka baginya satu qiroth. Lalu barangsiapa yang menyaksikan jenazah hingga dimakamkan, maka baginya dua qiroth. Ada yang bertanya, Apa yang dimaksud dua qiroth? Rasulullah shallallahu’alaihi wa sallam lantas menjawab, Dua qiroth itu semisal dua gunung yang besar.” (Muttafaqun alaih)

Bacaan Tata Cara Salat Jenazah

1. Membaca Niat


Bacaan Niat Jenazah Laki-Laki


USHOLLI ‘ALAA HAADZIHIL MAYYITI ARBA’A TAKBIRATATIN FARDHOL KIFAYAATAI IMAAMAN / MA’MUUMAN LILLAHI TA’AALA

Artinya: Saya niat salat atas mayit laki-laki ini empat kali takbir fardhu kifayah, sebagai imam / makmum karena Allah Taala

Bacaan Niat Jenazah Perempuan

USHOLLI ‘ALAA HAADZIHIL MAYYITATI ARBA’A TAKBIRATATIN FARDHOL KIFAYAATAI IMAAMAN / MA’MUUMAN LILLAHI TA’AALA


Artinya: Saya niat salat atas mayit perempuan ini empat kali takbir fardhu kifayah, sebagai imam / makmum karena Allah Taala 3 dari 14 halaman

2. Takbiratul Ihram (takbir pertama)

Mengangkat kedua tangan sambil berucap “Allahu Akbar” dan dalam hati membaca niat salat jenazah. Dilanjutkan membaca surat Al-Fatihah, tanpa surat pendek Al-Quran.

BISMILLAHIR RAHMAA NIRRAHIIM. ALHAMDU LILLA HI RABBIL ‘ALAMIN. AR RAHMAANIRRAHIIM. MAALIKI YAUMIDDIIN. IYYAAKA NA’BUDU WA IYYAAKA NASTA’IIN. IHDINASH SHIRRAATAL MUSTHAQIIM. SHIRAATHAL LADZIINA AN’AMTA ‘ALAIHIM GHAIRIL MAGHDUUBI ‘ALAIHIM WALADH-DHAALLIIN.

Artinya : “Dengan nama Allah yang maha pengasih, maha penyayang. Segala puji bagi Allah, tuhan seluruh alam, yang maha pengasih, maha penyayang, pemilik hari pembalasan. Hanya kepada engkaulah kami menyembah dan hanya kepada engkaulah kami mohon pertolongan. Tunjukilah kami jalan yang lurus (yaitu) jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepadanya, bukan (jalan) mereka yang dimurkai, dan bukan (pula jalan) mereka yang sesat.”

3. Takbir kedua

Membaca shalawat Nabi : ALLAHUMA SHALLI ALAA MUHAMMAD
Artinya : Ya Allah, berilah shalawat atas Nabi Muhammad

Lebih sempurna lagi, bila dibaca dengan lengkap :
Membaca sholawat Nabi,

ALLOHUMMA SHOLLI ALAA SAYYIDINAA MUHAMMAD WA ALAA ALI SAYYIDINAA MUHAMMAD, KAMAA SHOOLAITA ALAA SAYYIDINA IBROHIM WA ALAA ALI SAYYIDINA IBROHIM, WA BAARIK ALAA SAYYIDINAA MUHAMMAD WA ALAA ALI SAYYIDINA MUHAMMAD, KAMA BARAKTA ALAA SAYYIDINA IBROHIM WA ALAA ALI SAYYIDINA IBROHIM, FIL ALAAMIINAA INNAKA HAMIIDUM MAJIID

Artinya :

Ya Allah, limpahkanlah rahmat kepada Nabi Muhammad. Ya Allah, limpahilah rahmat atas keluarga Nabi Muhammad, sebagaimana telah Engkau beri rahmat kepada Nabi Ibrahim dan keluarganya, dan limpahkanlah berkah atas Nabi Muhammad beserta keluarganya, sebagaimana Engkau telah beri berkah kepada Nabi Ibrahim dan keluarganya, Bahwasanya Engkau Tuhan yang sangat terpuji lagi sangat mulia di seluruh alam.

4. Takbir Ketiga

Membacakan doa untuk jenazah laki-laki :

ALLAAHUMMAGHFIR LA-HU WARHAM-HU WA’AFI-HI WA’FU AN-HU, (doa versi pendek yang mudah dihapal). Lanjutkan kalimat doa berikut :

WA AKRIM NUZUULA-HU, WAWASSI’ MADKHOLA-HU, WAGHSIL-HU BIL MAA-I WATS TSALJI WAL-BARADI, WANAQQI-HI MINAL KHATHAYAAYAA KAMAA YUNAQQATS TSAUBUL ABYAD-HU MINAL DANASI, WA ABDIL-HU DAARAN KHAIRAN MIN DAARI-HI, WA AHLAN KHAIRAN MIN AHLI-HI, WA ZAUJAN KHAIRAN MIN ZAU-JI-HI, WAQI-HI FITNATAL QABRI WA’ADZABAN NAARI

Artinya :

Ya Allah, ampunilah dia (laki-laki) berilah rahmat kepadanya, selamatkanlah dia (dari beberapa hal yang tidak disukai), maafkanlah dia dan tempatkanlah di tempat yang mulia (surga), luaskan kuburannya, mandikan dia dengan air salju dan air es. Bersihkan dia dari segala kesalahan, sebagaimana Engkau membersihkan baju yang putih dari kotoran, berilah rumah yang lebih baik dari rumahnya di dunia, berilah keluarga (atau istri di surga) yang lebih baik daripada istrinya di dunia, dan masukkan dia ke surga, jagalah dia dari siksa kubur dan neraka.

Takbir Ketiga, Doa Jenazah Perempuan :

ALLAAHUMMAGHFIR LA-HAA WARHAM-HAA WAAFI-HAA WAFU AN-HAA” (doa versi pendek yang mudah dihapal). Lanjutkan kalimat doa berikut :

WA AKRIM NUZUULA-HAA, WAWASSI MADKHOLA-HAA, WAGHSIL-HAA BIL MAA-I WATS TSALJI WAL-BARADI, WANAQQI-HAA MINAL KHATHAYAAYAA KAMAA YUNAQQATS TSAUBUL ABYAD-HAA MINAL DANASI, WA ABDIL-HAA DAARAN KHAIRAN MIN DAARI-HAA, WA AHLAN KHAIRAN MIN AHLI-HAA, WA ZAUJAN KHAIRAN MIN ZAU-JI-HAA, WAQI-HAA FITNATAL QABRI WAADZABAN NAARI

Artinya :

“Ya Allah, ampunilah dia berilah rahmat kepadanya, selamatkanlah dia (dari beberapa hal yang tidak disukai), maafkanlah dia dan tempatkanlah di tempat yang mulia (Surga), luaskan kuburannya, mandikan dia dengan air salju dan air es. Bersihkan dia dari segala kesalahan, sebagaimana Engkau membersihkan baju yang putih dari kotoran, berilah rumah yang lebih baik dari rumahnya (di dunia), berilah keluarga (atau suami di Surga) yang lebih baik daripada keluarganya (di dunia), suami yang lebih baik daripada suaminya, dan masukkan dia ke Surga, jagalah dia dari siksa kubur dan Neraka.

Takbir Ketiga : Bacaan Doa Jenazah Anak Kecil

ALLAHUMAJALHU FARATHAN LI ABAWAIHI WA SALAFAN WA DZUKHRAN WA IZHATAN WA TIBAARAN WA SYAFIIAN WA TSAQILUUBIHIMAA WA LAA TAFTUNHUMAA BADAHU WA LAA TAHRIMHUMAA AJRAHU

Artinya : Ya Allah, jadikanlah ia sebagai simpanan pendahuluan bagi ayah bundanya dan sebagai titipan, kebajikan yang didahulukan, dan menjadi pengajaran ibarat serta syafaat bagi orangtuanya. Dan beratkanlah timbangan ibu bapaknya karena, serta berilah kesabaran dalam hati kedua ibu bapaknya. Dan janganlah menjadikan fitnah bagi ayah bundanya sepeninggalnya, dan janganlah Tuhan menghalangi pahala kepada kedua orangtuanya.

5. Takbir keempat

Membaca doa, untuk jenazah laki-laki

ALLAHUMMA LAA TAHRIMNAA AJRO-HU WALAA TAFTINAA BA’DA-HU WAGHFIR LANAA WA LA-HU” (doa versi pendek yang mudah dihapal)

WA LI IKHWANINA LADZINA SABAQQUUNA BIL IMAANI WA LA TAJ’AL FI QULUUBINA GILAL LILADZINA AMANUU ROBBANA INNAKA ROUUFUR ROHIIM

Jenazah perempuan :

ALLAHUMMA LAA TAHRIMNAA AJRO-HAA WALAA TAFTINAA BADA-HAA WAGHFIR LANAA WA LA-HAA (doa versi pendek yang mudah dihapal)

WA LI IKHWANINA LADZINA SABAQUUNA BIL IMAANI WA LA TAJAL FI QULUUBINA GILLAL LILLADZINA AMANUU ROBBANA INNAKA ROUUFUR ROHIIM

Artinya :

Ya Allah, janganlah Engkau haramkan Kami dari pahalanya, dan janganlah Engkau beri fitnah pada kami setelah kematiannya serta ampunilah kami dan dia, dan juga bagi saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu dari kami dan janganlah Engkau membiarkan kedengkian terhadap orang-orang yang beriman (berada) dalam hati kami. Wahai Rabb kami, sesungguhnya Engkau Maha Penyantun lagi Maha Penyayang.

Lebih sempurna lagi jika doanya dibacakan keseluruhan. Menggabungkan kedua kalimat doa di atas.

6. Salam

Memalingkan kepala ke kanan dan ke kiri sambil mengucap salam : ASSALAMUALAIKUM WARAHMATULLAHI WABARAKAATUH

Artinya : Keselamatan dan Rahmat Allah Semoga tetap kepada Kamu sekalian

Doa Sesudah Salat Jenazah

Ada dua kalimat doa sesudah salat jenazah yang dapat dipanjatkan untuk mayit, Anda bisa memilih salah satu.

Pertama


Bismillahhir-rahmaanir-rahiim

ALLAHUMMAGHFIRLI HAYYINA WA MAYYITINA WA SHAHIDINA WA GHAIBINA WA DHAKARINA WA UNTHANA WA SAGHIRINA WA KABIRINA. ALLAHUMMA, MAN AHYAYTAHU MINNA FA AHYIHI ALAL ISLAM WA MAN TAWAFFAYTAHU MINNA FA TAWAFFAHU ALAL IMAN WA KHUSSA HADHAL MAYYITA BIRRAWHI WARRAHATI WAL MAGHFIRATI WARRIDWAN. ALLAHUMMA IN KANA MUHSINAN FAZID FI IHSANIHI WA IN KANA MUSIAN FATAJAWAZ ANHU WA LAQQIHIL AMNA WAL BUSHRA WAL KARAMATA WAZZULFA BIRAHMATIKA YA ARHAMARRAHIMIN.

Artinya :

Ya Allah ampunilah di antara kami orang yang masih hidup dan yang mati, yang hadir dan yang tidak, yang kecil dan besar, laki-laki dan perempuan. Ya Allah, siapa pun di antara kami yang masih Engkau anugerahkan kehidupan, hidupkanlah ia atas Islam, dan orang yang Engkau wafatkan di antara kami, wafatkankan ia atas iman. Ya Allah, janganlah Engkau jauhkan kami dari pahalanya dan jangan Engkau sesatkan kami sepeninggalnya. (HR. Muslim dan empat imam), Kitab Bulughul Maram.

Kedua

“Bismillahhir-rahmaanir-rahiim”

ALLOHUMMA SHOLLI ALAA SAYYIDINAA MUHAMMA WA ALAA ALI SAYYIDINAA MUHAMMAD. ALLAHUMA BI HAQQIL-FAATIHAH. ITIQ RIQAABAANAA WA RIQAABA HAADZAL-MAYYITI (jenazah laki-laki) / HAADZIHIL MAYYITATI (jenazah perempuan) MINAN-NAAR ( 3 X ).

ALLAHUMA ANZILIR-RAHMATA WAL MAGHFIRATA ALAA HAADZAL MAYYITI (jenazah laki-laki) / HAADZIHIL MAYYITATI (jenazah perempuan) WAJAL QABRAHU (HAA)

RAUDHATAN MINAL-JANNAH. WA LAA TAJALHULAHU (LAHAA) HUFRATAN MINAN-NIIRAAN. WA SHALLALLAHU ALAA KHAIRI KHALQIHI SAYYIDINA MUHAMMADIN WA AALIHI WA SHAHBIHI AJMAIINA WAL-HAMDULILLAHI RABBIL-AALAMIIN.

Artinya :
Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

Ya Allah, curahkanlah rahmat atas junjungan kita Nabi Muhammad dan kepada keluarga Nabi Muhammad. Ya Allah, dengan berkahnya surat al-Fatihah, bebaskanlah dosa kami dan dosa mayit ini dari siksaan api neraka. Ya Allah, curahkanlah rahmat dan berilah ampunan kepada mayit ini. Dan jadikanlah tempat kuburnya taman nyaman dari surge dan janganlah Engkau menjadikan kuburnya itu lubang jurang neraka. Dan semoga Allah memberi rahmat kepada semulia-mulianya makhluk-Nya, yaitu junjungan kami Nabi Muhamamad dan keluarganya, serta sahabat-sahabatnya sekalian, dan segala puji bagi Allah Tuhan seru sekalian alam.

Penjelasan doa : ganti menjadi akhiran HUU untuk jenazah laki-laki, serta akhiran HAA untuk jenazah perempuan.
Doa ini dibacakan seusai salat Jenazah dan salat Gaib. 11 dari 14 halaman

Tata Cara Salat Jenazah Laki-Laki


Tata cara salat jenazah laki-laki memiliki perbedaaan dengan prosesi menyalatkan jenazah perempuan. Posisi imam berada sejajar dengan kepala sang jenazah.

Berdasarkan yang telah diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Dawud dari Nafi bin Abi Gholib Al-Khoyyat berkata :

Saya menyaksian Anas bin Malik mensalati jenazah laki-laki dan beliau berdiri searah dengan kepalanya (HR. Ahmad no. 12701, Dawud no. 3141).
Sebaiknya salat jenazah dilakukan di masjid, namun jika terlalu jauh bisa ditunaikan di mushola terdekat. Bagi yang tertinggal salat jenazah, dapat melakukannya setelah dimakamkan. Bila ternyata jenazah sudah dimakamkan namun belum disalatkan, bisa dilakukan di dekat kuburnya.

Tata Cara Salat Jenazah Perempuan



Tata cara salat jenazah perempuan, posisi imam berada sejajar dengan bagian perut atau tali pusar. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Samurah bin jundub radhiallahuanhu, berkata :
Saya salat di belakang Nabi sallallahualaihi wa sallam terhadap wanita yang meninggal karena nifasnya, kemudian beliau berdiri di tengahnya. (HR. Bukhori, 1331 dan Muslim, 964).

Paling Berhak Mengurus Jenazah

 1. Orang yang diwasiyatkan, dengan syarat, orang yang diwasiatkan bukan orang fasik atau ahli bidah.
 2. Ulama atau pemimpin agama
 3. Orang tua dari jenazah tersebut
 4. Anak-anak si jenazah ke bawah
 5. Keluarga terdekat
 6. Kaum Muslimin

Syarat Salat Jenazah

 1. Salat jenazah sama dengan salat lain, yakni menutup aurat, suci dari hadats besar dan kecil, suci badan, pakaian, dan tempatnya, serta menghadap kiblat.
 2. Jenazah sudah dimandikan dan dikafani.
 3. Letak jenazah berada di sebelah kiblat orang yang menyalatinya, kecuali kalau salat dilakukan di dekat makamnya atau salat Gaib.

Sumber:https://www.merdeka.com/trending/bacaan-tata-cara-salat-jenazah-laki-laki-dan-perempuan-mudah-dihapal-kln.html

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *
*

Related Story